Ogłoszenia

Data publikacji

Typ

Treść

2020/06/17

Ogłoszenie

Zarząd MEWO Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie (83-010) przy ul. Starogardzkiej 16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000625922, NIP: 583-315-93-42, kapitał zakładowy 100.000zł, kapitał wpłacony 100.000zł zwana dalej Spółką, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00, co zostanie potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem.